Walsartan, kaptopril lub oboje w zawale mięśnia sercowego powikłanym niewydolnością serca, dysfunkcją lewej komory lub obiema czesc 4

Oceny bezpieczeństwa i tolerancji były oparte na wszystkich pacjentach, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Model Cox został użyty do oceny wpływu każdego leczenia na czas do zmniejszenia dawki lub stałego zaprzestania stosowania badanego leku. Zastosowano powtarzany pomiar uogólnionego modelu liniowego w celu oceny tendencji w zakresie ciśnienia krwi i częstości akcji serca w czasie. Statystyka chi-kwadrat Pearsona została wykorzystana do porównania grup terapeutycznych w odniesieniu do stosowania leków otwartych, a także do analizy post hoc skumulowanych przyjęć do szpitala w przypadku zawału mięśnia sercowego lub niewydolności serca. Wstępnie zaplanowane dwuletnie analizy okresowe (w sumie siedem) zostały wykonane przez niezależnego statystykę i przejrzane przez radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa. Poziom istotności dla podstawowej oceny wyższości został skorygowany za pomocą funkcji wydawania Lan-DeMets alpha (typ O Brien-Fleming).
Wyniki
Badaj pacjentów
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Od grudnia 1998 r. Do czerwca 2001 r. Włączono ogółem 14 808 pacjentów18. Informacje uzyskane od 105 pacjentów w jednym miejscu zostały ocenzurowane przed ujawnieniem, ponieważ nie można było zapewnić adekwatności procesu świadomej zgody. Charakterystykę pozostałych 14 703 pacjentów (4909 w grupie walsartanu, 4885 w grupie walsartanu i kotoprilu i 4909 w grupie kaptoprilu) podsumowano w Tabeli 1.
Badany lek podawano wszystkim z wyjątkiem 77 pacjentów (0,5 procent, 24 pacjentów w grupie walsartanu, 23 w grupie walsartan i kaptopetryl i 30 w grupie kaptoprilu). Mediana czasu obserwacji wyniosła 24,7 miesiąca, łącznie 29.226 skumulowanych pacjentów-lat. Po zakończeniu badania stan istotności był niedostępny dla 139 pacjentów (0,9 procent, 53 pacjentów z grupy walsartanu, 48 z grupy walsartan i kaptopik i 38 w grupie z kaptoprilem), z których 55 wycofało zgodę .
Punkty końcowe
Śmiertelność
Ryc. 1. Rycina 1. Szacunki Kaplan-Meier dotyczące częstości zgonów z dowolnej przyczyny (panel A) i częstości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponownego zawału lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (panel B), według grupy leczenia. Dla współczynnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny P = 0,98 dla porównania między grupą walsartanową a grupą kaptoprilu i P = 0,73 dla porównania między grupą walsartan-a-kotopril i grupą kaptoprilu; w odniesieniu do wskaźnika zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponownego zawału lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, P = 0,20 dla porównania między grupą walsartanu i grupą kaptoprilu, a P = 0,37 dla porównania między grupą walsartan i kaptopetylem a grupą kaptoprilu .
Śmiertelność z dowolnej przyczyny i śmiertelności związanej z konkretną przyczyną była podobna w trzech grupach terapeutycznych. Ogółem 979 pacjentów z grupy walsartanu (19,9 procent) zmarło, podobnie jak 941 w grupie walsartan i kaptoprom (19,3 procent) i 958 w grupie z kaptoprilem (19,5 procent). Współczynnik ryzyka zgonu w grupie walsartanu w porównaniu z grupą otrzymującą kaptopril wynosił 1,00 (przedział ufności 97,5%, 0,90 do 1,11, P = 0,98), a współczynnik ryzyka zgonu w grupie walsartan-i-kotoprilu w porównaniu z grupa kaptoprilu wynosiła 0,98 (przedział ufności 97,5%, 0,89 do 1,09, P = 0,73) (rysunek 1)
[patrz też: korona cyrkonowa, rebirthing jak to robić, terapia uzależnień warszawa nfz ]
[patrz też: myconolak cena, olx ozorków, rezonans magnetyczny kręgosłupa cena ]