Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease

U pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, patologiczne białko prionowe związane z chorobą (PrPSc) zidentyfikowano tylko w ośrodkowym układzie nerwowym i tkance węchowej. Zrozumienie dystrybucji PrPSc w chorobie Creutzfeldta-Jakoba jest ważne dla klasyfikacji i diagnozy, a być może nawet dla zapobiegania. Metody
Zastosowaliśmy wysoce czułą metodę wykrywania – polegającą na stężeniu PrPSc przez różnicowe strącanie kwasem fosforowolframowym sodu, co zwiększyło czułość analizy Western blot o maksymalnie trzy rzędy wielkości – w celu poszukiwania PrPSc w organach zewnątrznaumnikowych 36 pacjentów ze sporadycznymi Choroba Creutzfeldta-Jakoba, która zmarła w latach 1996-2002.
Wyniki
PrPSc był obecny w tkance mózgowej wszystkich pacjentów. Ponadto znaleźliśmy PrPSc w 10 z 28 próbek śledziony oraz w 8 z 32 próbek mięśni szkieletowych. Continue reading „Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease”

Choroba sercowo-naczyniowa i zakażenie wirusem HIV

Z zainteresowaniem czytamy pracę Bozzette et al. (Wydanie 20 lutego), opisujące obniżoną częstość incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) w dobie wysoce aktywnej terapii przeciwretrowirusowej (HAART). To odkrycie kontrastuje jednak z wynikami badań wskazujących, że częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych wśród osób zakażonych HIV wzrasta wraz z czasem ekspozycji na schematy HAART zawierające inhibitory proteazy.2-5
Średni okres ekspozycji na HAART wynoszący 15 miesięcy w tej kohorcie (poniżej progu ekspozycji na inhibitory proteazy sugerowane przez innych) i niski odsetek pacjentów (około 3 procent), którzy byli wystawieni na działanie inhibitorów proteazy przez 48 miesięcy lub dłużej poważnie ogranicza trafność badania w odniesieniu do długotrwałej ekspozycji na inhibitory proteazy. Stwierdzenie zdarzeń wśród pacjentów, którzy szukali opieki poza systemem Veterans Affairs, mogło nie być wyczerpujące. Również względnie wczesny etap choroby w momencie rozpoznania (sugerujący krótszy czas trwania przewlekłej infekcji, z przewlekłą infekcją jako możliwym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego) oraz niskie rozpowszechnienie tradycyjnych czynników ryzyka wydają się być unikalne dla tej kohorty. Continue reading „Choroba sercowo-naczyniowa i zakażenie wirusem HIV”

Pamiętając Trauma

Książki zawierające prawie 100 stron referencji, nie wspominając o notatkach, to skarby jako zasoby, nawet jeśli ich treść i zawarta w nich dyskusja wymagają dużej ilości pracy czytelnika. Pamiętając Trauma jest taką książką. Nie chodzi jednak o zapamiętywanie traumy. Chodzi raczej o debatę nad przywołaniem traumy seksualnej z dzieciństwa. Nie jest też bez własnego punktu widzenia. Continue reading „Pamiętając Trauma”

Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego czesc 4

Wszystkie zdarzenia związane z krwawieniem zostały poddane przeglądowi przez niezależny centralny komitet orzekający i sklasyfikowane jako poważne, jeśli były klinicznie jawne, z jednym lub kilkoma z następujących wyników: zajęcie krytycznego miejsca (wewnątrzczaszkowe, zaotrzewnowe, śródoczne, wewnątrznaczyniowe lub osierdziowe), krwawienie wskaźnik 2,0 lub większy (liczony jako poziom hemoglobiny [w gramach na litr] na wizycie w linii podstawowej minus poziom hemoglobiny po krwawieniu, plus liczba jednostek zapakowanych krwinek czerwonych lub przetoczonych w pełnej krwi), potrzeba medycznego lub chirurgicznego interwencja w miejscu operacyjnym lub śmiertelne krwawienie. Inne epizody klinicznie jawnego krwawienia zostały sklasyfikowane jako niewielkie. Badacze oceniali również wygląd i cechy rany chirurgicznej (obrzęk, drenaż, rumień i krwawienie) według następujących kategorii: zgodnie z oczekiwaniami, lepiej niż oczekiwano lub gorzej niż oczekiwano. Wyniki laboratoryjne zostały ocenione w momencie badania przesiewowego do badania, w ostatnim dniu podawania badanego leku, a także w badaniu kontrolnym od czterech do sześciu tygodni po operacji. Analiza statystyczna
Oceniliśmy wielkość próbki przyjmując, że wskaźnik żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z warfaryną wynosiłby 30 procent i przewidywałby redukcję ryzyka o 33,3 procent w przypadku ximelagatranu w dawce 36 mg i 25 procent w przypadku ximelagatranu w dawce 24 mg. Continue reading „Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego czesc 4”

Jak umrę

Często się zastanawiałem – jak mam umrzeć. Czy powinien być delikatnie Jak w powrocie Do ramion mojej matki.
Czy będzie z Wściekłością i czy będę walczył z goryczą Przeciwko temu, o czym nic nie wiem.
Czy też obejmę głęboką ciemność – Poobijany i złamany – Nagle, czołowo, miażdżąc Kolizję.
Czy ja – Moje ciało będzie salą balową Dla anarchicznego tańca diastralnego – Powierzchnia z opium haze i błagać Proszę, przeczytaj moją wolę życia. Continue reading „Jak umrę”

Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba cd

Mutacja prion-gen-gen w Codonie 200 u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba. W zmutowanym allelu, oznaczonym A, lizyna (Lys) jest podstawiona dla glutaminianu (Glu) w kodonie 200. Miejsce restrykcyjne SsmAI jest znoszone przez mutację. K i H pokazują pozycje starterów stosowanych do amplifikacji DNA w reakcji łańcuchowej polimerazy. Ramka do otwierania jest wskazywana przez duże, otwarte pole, nieprzetłumaczalne regiony mRNA przez węższe pole (zakreskowany obszar), a intron przez ciągłą linię. Continue reading „Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba cd”

Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ad 7

Jednak w tej populacji stosowanie beta-blokerów było niezależnie związane z częstszym występowaniem zawału mięśnia sercowego (Tabela 5). Różnice terapeutyczne w czasie, częste stosowanie kombinacji leków oraz metoda wyboru terapii (na podstawie wskazań klinicznych) zaburzają interpretację wyników w zależności od użytych leków. Niezależna zależność między profilem reniny a ryzykiem zawału mięśnia sercowego została potwierdzona za pomocą wieloczynnikowej analizy kontrolującej współistniejące czynniki wpływające na szybkość zawału serca. W modelu Cox, profil reniny (wysoki vs normalny plus niski), wszystkie uznane czynniki ryzyka (obejmujące wiek, płeć, rasę, palenie tytoniu, poziom cholesterolu i poziom glukozy) oraz inne czynniki zidentyfikowane za pomocą analizy jednowymiarowej (Przebadano te, które dotyczą obecności przerostu lewej komory na elektrokardiografię, wcześniejsze leczenie lub chorobę sercowo-naczyniową, wskaźnik masy ciała, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi oraz stosowanie beta-blokerów (Tabela 5). Profil reniny był istotnie związany z czasem do zawału mięśnia sercowego, nawet po uwzględnieniu wszystkich innych czynników bazowych (skorygowany wskaźnik częstości, 3,2; 95% przedział ufności, 1,2 do 8,4). Continue reading „Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ad 7”

Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny czesc 4

W przeciwieństwie do powszechnego wrażenia, nie przyniosło to powszechnej korzyści. Szacuje się, że około 7 procent pacjentów dializowanych leczonych w placówkach certyfikowanych Medicare nie kwalifikuje się do otrzymania świadczeń Medicare. (Oprócz placówek posiadających certyfikaty Medicare, Departament ds. Weteranów [VA] zapewnia leczenie w 57 centrach dializ i 25 jednostkach satelitarnych i programach tymczasowych.) Kwalifikacja do leczenia ESRD w ramach Medicare jest funkcją ubezpieczenia ubezpieczonego pacjenta w ramach zabezpieczenia społecznego . Do tych, którzy nie kwalifikują się, należą niektórzy pracownicy państwowi i federalni; niektórzy pracownicy domowi, rolnicy i inni pracownicy w objętych nimi zawodach, którzy mogli nie ubiegać się o świadczenia; oraz tych, którzy nigdy nie pracowali, takich jak młode, niezamężne, niepracujące matki i ich dzieci. Continue reading „Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny czesc 4”

Perspektywiczna analiza 1518 Laparoskopowych Cholecystectomies – The Southern Surgeons Club

Cholecystektomia LAPAROSKOPOWA szybko stała się popularną metodą usuwania pęcherzyka żółciowego w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Procedura ta rozpoczęła się w Ameryce Południowej i we Francji w 1988 r.1, 2 Od tego czasu popularność ta rozprzestrzeniła się szeroko, ale opublikowano stosunkowo niewiele danych na temat wyników tej procedury. W niniejszym raporcie opisano wyniki 1518 cholecystektomii laparoskopowych wykonanych przez 59 chirurgów, od których zebrano prospektywne dane dotyczące powikłań okołooperacyjnych. Głównym ogniwem tych chirurgów był Południowy Klub Surgeonów, którego członkowie i bliscy współpracownicy dostarczali wyniki. Grupa składała się z równej mieszanki akademickich chirurgów i chirurgów w prywatnej praktyce, co pozwoliło na analizę wyników zarówno dla grupy jako całości, jak i dla tych dwóch podgrup. Continue reading „Perspektywiczna analiza 1518 Laparoskopowych Cholecystectomies – The Southern Surgeons Club”

Kontrolowane badanie wdychanej pentamidyny w celu pierwotnego zapobiegania zapaleniu płuc Pneumocystis carinii ad 6

Kolejne niewielkie badanie profilaktyki wtórnej przy użyciu innego systemu inhalacji wykazało skuteczność 86 procent.12 Niemal wszystkie niepowodzenia leczenia pentamidyną w naszym badaniu wystąpiły wcześnie, przy czym tylko jedna niewydolność wśród pacjentów spełniających zalecenie wystąpiła po ponad 100 dniach badania. Sugeruje to, że dawka nasycająca może być użyteczna w pierwotnej profilaktyce i że w dłuższej perspektywie reżim dawkowania może być więcej niż wystarczający. Być może po trzech inhalacjach w tygodniu 0, 4 i 8 wystarczy dawka 300 mg co osiem tygodni.
Śmiertelność z powodu PCP, szacowana na aż 43 procent wśród pacjentów z pierwszym epizodem, 25 niedawno upadło, a wielu pacjentów może być traktowanych jako ambulatoryjni19. Żaden z 31 pacjentów w naszym badaniu, którzy nie mieli PCP, zmarł z tego powodu. Continue reading „Kontrolowane badanie wdychanej pentamidyny w celu pierwotnego zapobiegania zapaleniu płuc Pneumocystis carinii ad 6”