Opieka na zakończenie życia i skutki żałoby dla opiekunów rodzin osób z demencją ad

Odsetek opiekunów, którzy charakteryzowali swoją rasę jako białą, był wyższy wśród osób objętych badaniem niż wśród osób wykluczonych (65,9% vs. 50,0%, P = 0,05). Kolekcja danych
Standaryzowane ankiety i kilka otwartych pytań były zarządzane przez przeszkolonych i certyfikowanych ankieterów, zanim uczestnicy badania zostali losowo przydzieleni do grupy leczonej lub grupy kontrolnej. We wszystkich sześciu miejscach badania REACH faza leczenia trwała około sześciu miesięcy. Oprócz oceny stanu wyjściowego, opiekunów uczestniczących oceniano po 6, 12 i 18 miesiącach. Jeśli pacjent został umieszczony w zakładzie opieki długoterminowej lub zmarł w trakcie 18-miesięcznego kursu badania, ocenę zmodyfikowano poprzez wyeliminowanie elementów, które nie były już istotne dla sytuacji opiekuna i dodanie innych elementów związanych z umieszczenie lub żałoba. Dane do naszego raportu oparto na ocenach wykonanych przed i najbliżej śmierci pacjenta oraz na wszystkich ocenach przeprowadzonych po śmierci. Oceny przed śmiercią przeprowadzono z 4 dni do 65 tygodni (mediana, 15 tygodni) wcześniej. Ponieważ zgony wystąpiły w ciągu 18-miesięcznego okresu badania, liczba kolejnych ocen żałobnych opiekunów była różna. Mediana czasu do pierwszej wizyty kontrolnej opiekuna po śmierci pacjenta wynosiła 15 tygodni.
Oprócz standardowych danych socjodemograficznych, opiekunowie zostali poproszeni o podanie informacji na temat kwoty pomocy udzielonej pacjentowi. Dane te zostały zebrane przy użyciu standardowych instrumentów oceny funkcjonalnej dla czynności dnia codziennego (kąpiel, ubieranie, jedzenie, wstawanie z łóżka lub krzesła, pielęgnacja i korzystanie z toalety) 10 oraz instrumentalne czynności dnia codziennego (za pomocą telefonu , zakupy, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, robienie prania, podróżowanie samochodem lub autobusem, podawanie leków i zarządzanie finansami) 11; inne zebrane dane obejmowały liczbę godzin dziennie, którą opiekunowie uważali za na służbie , musieli przebywać w tym samym pokoju co pacjent, i musieli być w domu, aby nadzorować opiekę nad pacjentem. Aby ocenić subiektywną ocenę opiekunów w zakresie poziomu stresu z powodu opieki, opiekunowie zostali poproszeni o ocenę, w jaki sposób byli obciążeni, przygnębieni lub oboje czuli. Ciężar został oceniony na podstawie pozycji z Listy kontrolnej poprawionej pamięci i problemów zachowania, 12, która służy do scharakteryzowania pamięci i zachowania u pacjentów z otępieniem (zakres, od 0 do 96, z wyższymi wartościami wskazującymi większe obciążenie). Objawy depresyjne oceniano zarówno na linii podstawowej, jak i podczas wizyt kontrolnych przy użyciu CES-D (zakres od 0 do 60, przy czym wyższe wartości wskazują na więcej objawów depresyjnych) .13
Zebraliśmy również dane na temat otrzymywania przez lekarzy przepisanych leków na objawy depresji i lęku poprzez przepisywanie informacji z pojemników na leki, które zostały dostarczone przez opiekunów. Po śmierci pacjenta opiekunowie zostali poproszeni o serię pytań dotyczących czasu, w którym pacjent odczuwał ból przed śmiercią, zakresu, w jakim śmierć była ulgą dla pacjenta i opiekuna, oraz stopnia, w jakim zostały przygotowane za śmierć pacjenta
[przypisy: leczenie nadpotliwosci, galgant cena, myconolak cena ]
[przypisy: myconolak cena, olx ozorków, rezonans magnetyczny kręgosłupa cena ]