Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów przez selektywne hamowanie aktywacji komórek T za pomocą białka fuzyjnego CTLA4Ig czesc 4

Ośmiu podskali, podsumowanie składowych składników fizycznych i podsumowanie składników mentalnych oceniano za pomocą metod opartych na normach, które standaryzują wyniki do średniej (. SD) wynoszącej 50 . 10 na podstawie oceny ogólnej populacji USA osoby bez przewlekłych schorzeń.34 Wyniki na każdym podskale mieszczą się w przedziale od 0 do 10, a wyniki podsumowania wynoszą od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszy stan zdrowia. Absolutne różnice w trzech lub więcej wynikach podskali i wynikach podsumowań uznano za klinicznie znaczące.35,36 Oceny bezpieczeństwa
Pacjenci byli pytani o niepożądane zdarzenia podczas każdej wizyty, a badacz oceniał nasilenie każdego zgłoszonego zdarzenia i jego związek z badanym lekiem. Rada nadzorująca dane i bezpieczeństwo nadzorowała ogólną ocenę bezpieczeństwa w sposób niewidoczny.
Testowanie immunogenności
Pobrano próbki surowicy do pomiaru specyficznych dla leku przeciwciał w dniach 1, 30, 90 i 180. Tworzenie specyficznego przeciwciała przeciwko całej cząsteczce (CTLA4Ig) i przeciwko samej części CTLA4 oceniano oddzielnie zgodnie z wcześniej opisanymi metodami. Wyniki wyrażono jako miano punktu końcowego, zdefiniowane jako odwrotność interpolowanego rozcieńczenia z wartością absorbancji równą pięciokrotności średniej wartości tła absorbancji. Serokonwersję definiowano przez zwiększenie o co najmniej dwa seryjne rozcieńczenia (o współczynnik dziewięciu) w stosunku do wartości predysponowanej.
Analiza statystyczna
Próbkę 107 pacjentów na grupę leczoną określono, aby uzyskać 94 procent mocy na poziomie 5 procent (dwustronne), aby wykryć bezwzględną różnicę 25 procent pomiędzy grupą otrzymującą 10 mg CTLA4Ig na kilogram a grupą z placebo plus metotreksat. , na podstawie oczekiwanego odsetka odpowiedzi ACR 20 po sześciu miesiącach o 25 procent w grupie placebo i o wskaźniku rezygnacji wynoszącym 15 procent w każdej grupie leczenia. Zamkniętą procedurę testową opartą na uporządkowanej analizie wariancji37 ustalono dla testu hipotez: jeżeli istniała istotna różnica w odsetkach odpowiedzi ACR 20 między grupą otrzymującą 10 mg CTLA4Ig na kilogram a grupą placebo przy użyciu test kwadratowy, następnie porównaliśmy grupę otrzymującą 2 mg CTLA4Ig na kilogram z grupą placebo. Ta strategia testowania została również wykorzystana do zidentyfikowania różnic w stawkach odpowiedzi ACR 50 i ACR 70.
Statystyki opisowe zostały wykorzystane do porównania charakterystyki demograficznej i podstawowej pacjentów w trzech grupach leczenia. Analizy skuteczności obejmowały wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Aby uwzględnić brakujące dane w ocenie odpowiedzi ACR w pierwotnej, wcześniej określonej analizie, wzięliśmy pod uwagę pacjentów, którzy przerwali badanie z powodu nasilenia choroby, która nie miała odpowiedzi, i przenieśliśmy wartości uzyskane w ostatniej ocenie dla pacjentów który przerwał badanie z jakiegokolwiek innego powodu. Tak więc wszyscy pacjenci byli oceniani pod kątem odpowiedzi ACR. Oceniając zmianę od linii podstawowej w jakości życia związanej ze zdrowiem i poszczególnych składników odpowiedzi ACR u pacjentów, którzy przerwali badanie z jakiejkolwiek przyczyny, wykorzystaliśmy wartości uzyskane podczas ostatniej oceny i przenieśliśmy je do przodu
[patrz też: alantoina w kosmetyce, nauka o zdrowiu i chorobach człowieka, gabinet ortodontyczny warszawa ]
[więcej w: procto hemolan control, olx labrador, terapia uzależnień warszawa nfz ]