Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease czesc 4

Próbki kontrolne śledziony i mięśni oceniano równolegle: żadna z nich nie zawierała PrPSc (dane nie pokazane). Pacjenci z PrPSc w śledzionie i pacjenci bez PrPSc w śledzionie nie różniły się istotnie pod względem wieku (Tabela 2). Jednak pacjenci z PrPSc tylko w śledzionie, śledzionie lub mięśniu lub oboje mieli znacznie dłuższe odstępy między wystąpieniem objawów klinicznych a śmiercią niż pacjenci bez pozasieckowego PrPSc. Pacjenci z PrPSc w mięśniach wykazywali tendencję do bycia młodszymi po śmierci niż pacjenci bez PrPSc w mięśniach (tabela 2). Żadna z podgrup nie różniła się znacznie pod względem stosunku mężczyzn do kobiet. Jeden pacjent ze śledziony PrPSc otrzymał przeszczep ciężkiego opony twardej ponad 22 lata przed wystąpieniem demencji. Przypuszcza się, że przypadek ten nie reprezentował przekazu jatrogennego, ponieważ okres inkubacji byłby dłuższy niż w jakimkolwiek innym udokumentowanym przypadku przeniesienia opony twardej.20
Analiza genetyczna PRNP
Zsekwencjonowaliśmy całą otwartą ramkę odczytu PRNP od wszystkich pacjentów z zewnątrzpochodnym PrPSc i nie znaleźliśmy żadnych mutacji związanych z chorobą. Powszechny polimorfizm metioniny i waliny w kodonie 129 analizowano u wszystkich 10 pacjentów ze śledzionowym PrPSc i wszystkimi 8 pacjentami z PrPSc mięśni, jak również u 15 pacjentów bez PrPSc śledziony i 21 pacjentów bez PrPSc mięśni. Obserwowaliśmy tendencję do nadreprezentacji heterozygotyczności dla metioniny i waliny oraz homozygotyczności dla waliny u pacjentów ze śledzionowym PrPSc, podczas gdy większość pacjentów z PrPSc mięśni była homozygotyczna pod względem metioniny (Tabela 2).
Histologiczne i biochemiczne analizy
Rycina 2. Rycina 2. Wyniki histopatologiczne w móżdżku pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i białkiem prionowym obwodowych patologii (PrPSc). Osadzanie PrPSc w móżdżku było rozproszone, ziarniste i synaptyczne u pacjenta, który był homozygotyczny pod względem metioniny w kodonie 129 genu białka prionowego (MM1 i MM2C [panele A i D]) oraz w tym, który był heterozygotyczny (MV1 [panel B]). Osadzanie PrPSc miało postać blaszek i zmian podobnych do łysinek u pacjentów homozygotycznych wobec waliny w kodonie 129 (VV1P [Panel C] lub VV2 [Panel F]) oraz u heterozygotycznego (MV2 [Panel E]) .18 IGL oznacza wewnętrzną warstwę komórek ziarnistych, warstwę komórek PCL Purkinje i warstwę molekularną ML.
Typowe cechy histopatologiczne sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba, obejmujące zmiany gąbczaste, utratę neuronów i gliozę, występowały u wszystkich pacjentów (ryc. 2). Ruchliwość elektroforetyczna nieglikozylowanego, trawionego proteazą PrPSc (zwanego również rozmiarem fragmentu rdzenia, który może wynosić 21 kD dla typu lub 19 kD dla typu 2) 14, pozwala na stratyfikację choroby Creutzfeldta-Jakoba w podgrupach o określonych cechach klinicznych, które mogą być spowodowane przez różne szczepy prionów. 6 Lepszy stopień stratyfikacji osiąga się przez włączenie informacji na temat genotypu kodonu 129 i wzorców depozycji mózgowej PrPSc; w związku z tym przypisaliśmy każdego pacjenta z naszej serii do jednej z siedmiu zaproponowanych grup.18 Ta analiza wskazała na nadreprezentację rzadkich wariantów sporadycznej choroby Creutzfeldta-Jakoba, takich jak MM2C (homozygotyczna dla metioniny, typu 2, z odkładaniem korowym) i MV2 (heterozygota). , typ 2) u pacjentów z zewnątrzpochodnym PrPSc (Tabela 2), co sugeruje, że obwodowe odkładanie PrPSc może identyfikować unikalną dla biochemii lub genetycznie podgrupę pacjentów.
Rysunek 3
[przypisy: nauka o zdrowiu i chorobach człowieka, rebirthing jak to robić, ob cena badania ]
[więcej w: myconolak, półpasiec ile trwa, rvg ]