Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease ad 6

Może być kilka przyczyn, dla których fakt ten nie został wcześniej rozpoznany. Po pierwsze, nasza seria pacjentów jest znacznie większa niż poprzednie. Po drugie, powtarzana homogenizacja odrębnych fragmentów narządów zewnątrznumnych zidentyfikowała znaczne zmiany zawartości PrPSc w tych tkankach. Ogólne problemy związane z techniczną odtwarzalnością naszych wyników są mało prawdopodobne, aby uwzględnić tę zmianę, ponieważ próbki kontrolne składające się z homogenatu mózgu od pacjenta ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba rozcieńczoną przez homogenat mięśni lub śledziony od pacjenta bez choroby prionowej, nie miały takie odmiany (dane niepokazane). Zamiast tego, obecność zmienności sugeruje, że dystrybucja PrPSc nie jest jednorodna w pojedynczych włóknach mięśniowych i pojedynczych ośrodkach rozrodczych śledziony. Odkrycie to jest analogiczne do stwierdzenia, że miano zakaźności prionów różni się w próbkach śledziony22 i mię44 od myszy zainfekowanych eksperymentalnie.
Po trzecie, poziomy PrPSc w śledzionie i mięśniach były niższe niż w mózgu o współczynnik x 10-4: pozaustrojowy PrPSc nigdy nie był wykrywalny przez zwykłą analizę Western blot (dane nie pokazane) i mógł być wizualizowany tylko po strącaniu kwasem fosforowolframowym sodu, podejście, które zwiększa czułość analizy Western blot o trzy rzędy wielkości poprzez preferencyjne wytrącanie PrPSc z homogenatów tkanek.8,11 Chociaż ta metoda nie jest odpowiednia do stosowania z bardzo małymi próbkami biopsyjnymi (mniej niż 100 mg), jest idealna dla sytuacje, w których wielkość próby nie jest czynnikiem ograniczającym.
Wcześniejsze badania sugerowały obecność nieprawidłowego PrP w mięśniu szkieletowym pacjentów z zapaleniem mięśni wtrętowych.23 Jednak może to reprezentować zależną od odnerwienia regulację w górę transkrypcji PrPC.24 U jednego pacjenta z towarzyszącą sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i chorobą zapalenie mięśni ciała, znaleźliśmy poziomy PrPSc, które były 103 razy wyższe niż poziomy w naszej kohorcie badania, prawdopodobnie dlatego, że nadekspresja PrPC w mięśniach ułatwia odkładanie PrPSc (Kovacs G: komunikacja osobista).
Czy obecność obwodowego PrPSc koreluje z określonymi czynnikami genetycznymi, biochemicznymi lub klinicznymi. Przy wykreślaniu częstości występowania polimorfizmów kodonu 129 (MM, MV lub VV [homozygot dla waliny]), rozmiary fragmentów rdzenia PrPSc (typ 1, 21 kD, i typ 2, 19 kD) oraz cechy histologiczne (tablica i tablica) podobnie jak zmiany [P], osady korowe lub synaptyczne [C] lub złogi wzgórzowe [T]), zaobserwowaliśmy kilka niezwykłych fenotypów u pacjentów z obwodowym PrPSc, takich jak MM2C i MV2. Ponadto, jeden pacjent z PrPSc w narządach limfatycznych, który był homozygotyczny pod względem waliny w kodonie 129, nie mógł być sklasyfikowany według żadnego z istniejących schematów.18,25 Te cechy mogą reprezentować nowy fenotyp z nietypowymi objawami klinicznymi, 26 które nazwaliśmy VV1P z powodu obecności złogów typu PlaP-PrP w móżdżku i wielkości fragmentu rdzenia PrPSc 21 kD.
Względne stosunki glikoform PrPSc są różne w sporadycznej i wariantowej chorobie Creutzfeldta-Jakoba. Analiza glikemii nie wykazała cech charakterystycznych dla pacjentów z obwodowym PrPSc i żaden z nich nie miał rozkładu glikoform związanego z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba
[więcej w: rebirthing jak to robić, ultradźwięki przeciwwskazania, terapia uzależnień warszawa nfz ]
[podobne: galgant cena, medyk rzeszów rejestracja, ultradźwięki przeciwwskazania ]