Walsartan, kaptopril lub oboje w zawale mięśnia sercowego powikłanym niewydolnością serca, dysfunkcją lewej komory lub obiema ad 5

Szacunkowa śmiertelność Kaplana-Meiera w jednym roku wynosiła 12,5 procent w grupie walsartanu, 12,3 procent w grupie walsartan i kaptoprom i 13,3 procent w grupie kaptoprilu. Chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych
Tabela 2. Tabela 2. Śmiertelność i zachorowalność na układ sercowo-naczyniowy. Częstość wtórnego punktu końcowego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, nawracającego zawału mięśnia sercowego lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca była podobna w trzech grupach (ryc. 1). Współczynniki zagrożenia dla zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i hierarchii złożonych wyników sercowo-naczyniowych generowanych przez dodanie ważnych nie-sercowych zdarzeń sercowo-naczyniowych (nawracający zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niewydolności serca, resuscytacji z powodu zatrzymania krążenia i udaru mózgu) do śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych były podobne dla grupa walsartanu w porównaniu z grupą kaptoprilu i grupy walsartan-i-kaptopril w porównaniu z grupą kaptoprilu (Tabela 2).
Analizy podgrup
Ryc. 2. Ryc. 2. Współczynniki zagrożenia i przedziały ufności 95% na zgon z dowolnej przyczyny (panele A i C) oraz zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponowna zawał serca lub hospitalizacja z powodu niewydolności serca (panele B i D). Grupa walsartanu jest porównywana z grupą kaptoprilu w panelach A i B; grupa walsartan-i-kotopril jest porównywana z grupą kaptoprilu w panelach C i D.
Badanie wcześniej określonych podgrup nie wykazało niejednorodności wpływu leczenia na ryzyko zgonu lub na drugorzędowy złożony punkt końcowy układu sercowo-naczyniowego (ryc. 2). W szczególności nie stwierdzono nadmiernego ryzyka zgonu lub złożonych wyników sercowo-naczyniowych u pacjentów, którzy otrzymywali walsartan i kaptopril w uzupełnieniu do terapii beta-blokerowej (ryc. 2).
Hospitalizacje zawału mięśnia sercowego i niewydolności serca
Analiza post hoc wskaźnika liczby hospitalizacji zgłoszonych przez badacza z powodu zawału mięśnia sercowego lub niewydolności serca wykazała, że 919 pacjentów z grupy walsartanu (18,7%) miało łącznie 1447 hospitalizacji, 834 pacjentów w grupie walsartanu i kaptopromu ( 17,1%) miało łącznie 1297 hospitalizacji, a 945 pacjentów z grupy kaptoprilu (19,3%) miało łącznie 1437 hospitalizacji (P = 0,50 dla porównania odsetka pacjentów i P = 0,51 dla porównania liczby przyjęć między grupą walsartanu i grupą kaptoprilu, P = 0,005 dla porównania odsetka pacjentów i P = 0,007 dla porównania liczby przyjęć między grupą walsartan-a-kaptoprilem i grupą kaptoprilu).
Nie gorsze
Ryc. 3. Ryc. 3. Współczynniki zagrożenia i przedziały ufności 95 procent na zgon z dowolnej przyczyny z aktywnym leczeniem w porównaniu z placebo w kilku badaniach. SAVE oznacza badanie przeżycia i powiększenia komorowego, ocenę sercową TRACE the Trandolapril i badanie AIRE w ostrym zawale z zastosowaniem Ramiprilu. Rozmiary symboli oznaczają względną liczbę zdarzeń w każdym badaniu.
Ponieważ walsartan, sam lub w połączeniu z kaptoprilem, nie mógł być uznany za lepszy lub gorszy od kaptoprilu, przeprowadziliśmy naszą wcześniej określoną serię analiz w celu przetestowania pod kątem nie gorszej jakości – porównując tylko grupy otrzymujące monoterapię walsartanem lub kaptoprilem
[przypisy: logopedia łódź, diabetolog garwolin, rebirthing jak to robić ]
[przypisy: myconolak, półpasiec ile trwa, rvg ]