Randomizowana próba letrozolu u kobiet po menopauzie po pięciu latach terapii tamoksyfenem we wczesnym stadium raka piersi ad 6

Letrozol był jednakowo skuteczny u kobiet z chorobą z niedoczynnością węzłów chłonnych oraz u chorych z chorobą węzłową. Zmniejszenie częstości nawrotów i nowych chorób w grupie letrozolu potwierdza ciągłą zależność hormonu-receptora-pozytywnego raka piersi od estrogenu. Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa stwierdził, że wyniki dotyczące przeżycia wolnego od choroby same w sobie wymagałyby odślepienia badania. Ponadto tendencja do zmniejszenia ogólnej śmiertelności w grupie letrozolu, choć nieistotna statystycznie, wpłynęła na członków komisji, aby zalecić, aby informacje te były dostępne w trybie przyspieszonym. Continue reading „Randomizowana próba letrozolu u kobiet po menopauzie po pięciu latach terapii tamoksyfenem we wczesnym stadium raka piersi ad 6”

Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease ad 5

Profile glycoformu pacjentów ze sporadyczną i wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD) według obecności lub braku obwodowego patologicznego białka prionowego (PrPSc). Trójkątny wykres koreluje intensywności diglikozylowanych (górnych), monoglikozylowanych (środkowych) i nieglikozylowanych (dolnych) prążków PrPSc. Badanie pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i PrPSc w śledzionie, mięśniu lub obu; badać pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, ale bez PrPSc w śledzionie lub mięśniu; i brytyjscy pacjenci kontrolni ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (czarne, ciemnoszare i jasnoszare pudełka) gromadzą się w tym samym obszarze działki. Zamiast tego, pacjenci kontrolni z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (biały kwadrat 13) są segregowani w odrębnym regionie działki. Kwantyfikacja względnego rozpowszechnienia diglikozylowanego, monoglikozylowanego i nieglikozylowanego PrPSc jest kolejnym instrumentem do biochemicznej charakterystyki PrPSc, który pozwala na odróżnienie sporadycznej od wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba16. Continue reading „Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease ad 5”

Góry poza górami

Paul Farmer jest 44-letnim specjalistą chorób zakaźnych i lekarzem w Brigham and Women s Hospital w Bostonie. Jego biograf, Tracy Kidder, przeczytał swoją książkę o związkach między ubóstwem a chorobą – Infekcje i nierówności – i napisał do niego: Czytam twoją twórczość. Ach, ale to nie jest moja twórczość, odpowiedział Farmer. Aby zobaczyć moje dzieło, musisz przybyć na Haiti. Dr Paul Farmer w Cange, Haiti. Continue reading „Góry poza górami”

Mutacje somatyczne i zarodkowe genu HRPT2 w sporadycznym raku przytarczyc

Szukaliśmy mutacji genu HRPT2, który koduje białko parafibrominy, w sporadycznym raku przytarczycowym, ponieważ mutacje HRPT2 z linii drobnoustrojów dezaktywują się w typie rodzinnej nadczynności przytarczyc – zespołu nadczynności przytarczyc – szczęki (HPT-JT) – który niesie zwiększone ryzyko raka przytarczyc. Metody
Bezpośrednio zsekwencjonowaliśmy pełne kodowanie i flankujące spojeniowo-łączące regiony genu HRPT2 w 21 ropniach przytarczyc od 15 pacjentów, którzy nie mieli znanej historii rodzinnej pierwotnej nadczynności przytarczyc lub zespołu HPT-JT podczas prezentacji. Próbowaliśmy również potwierdzić somatyczny charakter zidentyfikowanych mutacji i przetestowaliśmy raki pod kątem specyficznej dla nowotworu utraty heterozygotyczności przy HRPT2.
Wyniki
Raki przytarczyc od 10 z 15 pacjentów miały mutacje HRPT2, z których wszystkie przewidywały dezaktywację kodowanego białka parafibrominy. Dwie odrębne mutacje HRPT2 znaleziono w guzach od pięciu pacjentów, a inaktywacja bialleliczna w wyniku mutacji i utraty heterozygotyczności stwierdzono w jednym guzie. Continue reading „Mutacje somatyczne i zarodkowe genu HRPT2 w sporadycznym raku przytarczyc”

Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego

W poprzednim badaniu dotyczącym zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego stwierdzono, że skuteczność ximelagatranu, doustnego bezpośredniego inhibitora trombiny, który nie wymaga monitorowania krzepnięcia lub dostosowania dawki, jest podobna do skuteczności warfaryny w dawce 24 mg ximelagatranu dwa razy na dobę. Celem niniejszego badania było ustalenie, czy wyższa dawka ximelagatranu przewyższa warfarynę. Metody
W tym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą porównywano schemat podawania doustnego ximelagatranu w dawce od 7 do 12 dni w dawce 24 mg lub 36 mg dwa razy na dobę, począwszy od rana po operacji, a terapia warfaryną rozpoczęła się wieczorem w dniu operacji. Złożony punkt końcowy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zgon z wszystkich przyczyn oraz występowanie krwawienia były pierwszorzędnymi pomiarami wyników.
Wyniki
Spośród 1851 pacjentów w analizie skuteczności, doustny ximelagatran w dawce 36 mg dwa razy na dobę był lepszy od warfaryny w odniesieniu do pierwotnego złożonego punktu końcowego żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i śmierci ze wszystkich przyczyn (20,3 procent vs. Continue reading „Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego”

Całkowite odtworzenie funkcji wzrokowej po leczeniu mizdrocydozy

Wrzaskowica mózgu jest obecnie leczona skutecznie albendazolem lub prazykwantelem, 1, 2, ale większość badań wykazujących skuteczność leków na tle torbielowatym została oparta na obiektywnych dowodach z badań obrazowych dotyczących zaniku torbieli po leczeniu torbielowatym. Nawet przy tych dowodach, niektórzy autorzy mają wątpliwości co do rzeczywistych korzyści z leczenia torbielowatego w porównaniu z możliwością wystąpienia niepożądanych reakcji u gospodarza z powodu ostrego zapalenia wywołanego przez zniszczenie pasożytów.3
Ryc. 1. Ryc. 1. Continue reading „Całkowite odtworzenie funkcji wzrokowej po leczeniu mizdrocydozy”

Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ad 9

Dane z badań na zwierzętach wykazały bezpośredni patologiczny wpływ nadmiaru angiotensyny na tkankę naczyniową i mięśnia sercowego. 19, 20 Pierwotne badanie Winternitza i wsp. opisali imponujące uszkodzenia naczyń u nefrektomizowanych psów, którym podawano dożylnie reninę.21 Klasyczne badania Byrom wykazały, że zaciskanie tętnicy nerkowej powoduje ostry skurcz naczyń mózgowych i udar.22 Liczne kolejne badania19, 20, 22 scharakteryzowały uszkodzenie naczyń mózgowych, sercowych i nerkowych przez wlewy angiotensyny II; inne prace udokumentowały powiązanie wysokich poziomów reniny w osoczu ze złośliwym zapaleniem naczyń.23, 24 Oprócz działania zwężającego naczynia i działania waskulotoksycznego, angiotensyna II może również sprzyjać rozrostowi mięśni gładkich mięśni, 25, 26, co może być wczesnym krokiem w aterogenezie. . Obecne badania, mimo że dostarczają nowych informacji, które wywołują istotne kontrowersje medyczne, rodzą dodatkowe pytania. Continue reading „Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ad 9”

Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym czesc 4

Potwierdzenie w aktach szpitalnych lub świadectwo zgonu (lub oba) było możliwe w przypadku 55 z 70 zdarzeń sercowo-naczyniowych i 27 z 36 przypadków bez krążenia. Spośród 27 zawałów mięśnia sercowego (18 niekrytycznych i 9 śmiertelnych) 23 zostały potwierdzone w przeglądzie wykresu. W przypadku pozostałych czterech (z których żadna nie dotyczyła osoby z wysokim profilem renina), uzyskano informacje dotyczące leczenia lekarzy w trzech przypadkach niekrytycznych. Jeden śmiertelny zawał serca został sklasyfikowany na podstawie relacji żony, która odkryła, że jej mąż nie żyje w łóżku. Z 15 uderzeń udokumentowano 7 z 12 nie-śmiertelnych zdarzeń i wszystkie 3 śmiertelne zdarzenia. Continue reading „Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym czesc 4”

Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ad

Około 2141 pacjentów, którzy nie przyjmowali leków przeciwnadciśnieniowych przez cztery tygodnie lub więcej, było badanych pod kątem statusu reniny (w jednym oznaczeniu) .9 Pacjenci mieli krew pobraną w godzinach przedpołudniowych, gdy siedzieli; przez co najmniej dwie godziny byli ambulatoryjni i zalecono im spożywać umiarkowaną dietę sodową przez cztery lub pięć dni poprzedzających. Spośród pacjentów, 1717 spełniło następujące dodatkowe kryteria włączenia: 24-godzinne wydalanie sodu z moczem w zakresie od 35 do 240 mmol (ponieważ trudno jest wykryć niedopuszczalnie wysoki poziom aktywności reninowej przy niskim poziomie wydalania sodu lub nieodpowiednio niski poziom aktywności reninowej przy wysokim poziomie wydalania sodu i ponieważ, z praktycznego punktu widzenia, prawidłowość takich kolekcji moczu jest podejrzana), profil renina ustalony w ciągu sześciu miesięcy od wejścia do programu, oraz obserwacja co najmniej dwa miesiące po ustaleniu reniny. 424 badanych, którzy nie spełniali trzech kryteriów (203 nie spełniało pierwszego, 49 drugiego i 172 trzeciego) i zostali wyłączeni z analizy byli młodsi o około dwa lata, ale byli poza tym podobni do tych z określeniem renina, którzy spotkali się pozostałe warunki badania. Włączenie 203 pacjentów z ekstremalnymi wartościami sodu nie zmieniło naszych wyników. Następnie regularna ocena pielęgniarki obejmowała pomiar ciśnienia krwi podczas siedzenia oraz informacje na temat statusu narkotyków i interwencji związanej z zachorowalnością. Continue reading „Związek profilu reninowo-sodowego z ryzykiem zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ad”

Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad 8

Ponieważ dializa jest terapią podtrzymującą życie, komisja zadecydowała, że należy podać pewną wagę nawet dla niedoskonałych danych wskazujących na możliwe negatywne skutki. Problemy z refundacją dializy
Ponieważ koszt programu ESRD wzrósł, rząd federalny doświadczył narastającego napięcia pomiędzy odpowiedzialnością za ograniczanie kosztów a obowiązkiem zapewnienia tego, co jest potrzebne do odpowiedniej opieki nad pacjentem. Roztropne zarządzanie funduszami publicznymi wymaga, aby HCFA płaciła nie więcej, niż dostawcy muszą oferować opiekę dobrej jakości. Kluczowym problemem, o którym mowa powyżej, jest fakt, że istnieje niewiele standardów jakości programu ESRD, a jakość nie jest systematycznie monitorowana. Ponieważ refundacja jest zmniejszona, dostawcy, którzy są w dużym stopniu uzależnieni od płatności Medicare, konfrontują się w pewnym momencie z konfliktem między zachowaniem rentowności i zapewnieniem odpowiedniej opieki pacjentom. Continue reading „Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad 8”