Randomizowana próba letrozolu u kobiet po menopauzie po pięciu latach terapii tamoksyfenem we wczesnym stadium raka piersi ad 6

Letrozol był jednakowo skuteczny u kobiet z chorobą z niedoczynnością węzłów chłonnych oraz u chorych z chorobą węzłową. Zmniejszenie częstości nawrotów i nowych chorób w grupie letrozolu potwierdza ciągłą zależność hormonu-receptora-pozytywnego raka piersi od estrogenu. Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa stwierdził, że wyniki dotyczące przeżycia wolnego od choroby same w sobie wymagałyby odślepienia badania. Ponadto tendencja do zmniejszenia ogólnej śmiertelności w grupie letrozolu, choć nieistotna statystycznie, wpłynęła na członków komisji, aby zalecić, aby informacje te były dostępne w trybie przyspieszonym. Continue reading „Randomizowana próba letrozolu u kobiet po menopauzie po pięciu latach terapii tamoksyfenem we wczesnym stadium raka piersi ad 6”

Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease ad 5

Profile glycoformu pacjentów ze sporadyczną i wariantową chorobą Creutzfeldta-Jakoba (CJD) według obecności lub braku obwodowego patologicznego białka prionowego (PrPSc). Trójkątny wykres koreluje intensywności diglikozylowanych (górnych), monoglikozylowanych (środkowych) i nieglikozylowanych (dolnych) prążków PrPSc. Badanie pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba i PrPSc w śledzionie, mięśniu lub obu; badać pacjentów ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba, ale bez PrPSc w śledzionie lub mięśniu; i brytyjscy pacjenci kontrolni ze sporadyczną chorobą Creutzfeldta-Jakoba (czarne, ciemnoszare i jasnoszare pudełka) gromadzą się w tym samym obszarze działki. Zamiast tego, pacjenci kontrolni z wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba (biały kwadrat 13) są segregowani w odrębnym regionie działki. Kwantyfikacja względnego rozpowszechnienia diglikozylowanego, monoglikozylowanego i nieglikozylowanego PrPSc jest kolejnym instrumentem do biochemicznej charakterystyki PrPSc, który pozwala na odróżnienie sporadycznej od wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba16. Continue reading „Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease ad 5”

Góry poza górami

Paul Farmer jest 44-letnim specjalistą chorób zakaźnych i lekarzem w Brigham and Women s Hospital w Bostonie. Jego biograf, Tracy Kidder, przeczytał swoją książkę o związkach między ubóstwem a chorobą – Infekcje i nierówności – i napisał do niego: Czytam twoją twórczość. Ach, ale to nie jest moja twórczość, odpowiedział Farmer. Aby zobaczyć moje dzieło, musisz przybyć na Haiti. Dr Paul Farmer w Cange, Haiti. Continue reading „Góry poza górami”

Mutacje somatyczne i zarodkowe genu HRPT2 w sporadycznym raku przytarczyc

Szukaliśmy mutacji genu HRPT2, który koduje białko parafibrominy, w sporadycznym raku przytarczycowym, ponieważ mutacje HRPT2 z linii drobnoustrojów dezaktywują się w typie rodzinnej nadczynności przytarczyc – zespołu nadczynności przytarczyc – szczęki (HPT-JT) – który niesie zwiększone ryzyko raka przytarczyc. Metody
Bezpośrednio zsekwencjonowaliśmy pełne kodowanie i flankujące spojeniowo-łączące regiony genu HRPT2 w 21 ropniach przytarczyc od 15 pacjentów, którzy nie mieli znanej historii rodzinnej pierwotnej nadczynności przytarczyc lub zespołu HPT-JT podczas prezentacji. Próbowaliśmy również potwierdzić somatyczny charakter zidentyfikowanych mutacji i przetestowaliśmy raki pod kątem specyficznej dla nowotworu utraty heterozygotyczności przy HRPT2.
Wyniki
Raki przytarczyc od 10 z 15 pacjentów miały mutacje HRPT2, z których wszystkie przewidywały dezaktywację kodowanego białka parafibrominy. Dwie odrębne mutacje HRPT2 znaleziono w guzach od pięciu pacjentów, a inaktywacja bialleliczna w wyniku mutacji i utraty heterozygotyczności stwierdzono w jednym guzie. Continue reading „Mutacje somatyczne i zarodkowe genu HRPT2 w sporadycznym raku przytarczyc”

Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego

W poprzednim badaniu dotyczącym zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego stwierdzono, że skuteczność ximelagatranu, doustnego bezpośredniego inhibitora trombiny, który nie wymaga monitorowania krzepnięcia lub dostosowania dawki, jest podobna do skuteczności warfaryny w dawce 24 mg ximelagatranu dwa razy na dobę. Celem niniejszego badania było ustalenie, czy wyższa dawka ximelagatranu przewyższa warfarynę. Metody
W tym randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą porównywano schemat podawania doustnego ximelagatranu w dawce od 7 do 12 dni w dawce 24 mg lub 36 mg dwa razy na dobę, począwszy od rana po operacji, a terapia warfaryną rozpoczęła się wieczorem w dniu operacji. Złożony punkt końcowy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zgon z wszystkich przyczyn oraz występowanie krwawienia były pierwszorzędnymi pomiarami wyników.
Wyniki
Spośród 1851 pacjentów w analizie skuteczności, doustny ximelagatran w dawce 36 mg dwa razy na dobę był lepszy od warfaryny w odniesieniu do pierwotnego złożonego punktu końcowego żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i śmierci ze wszystkich przyczyn (20,3 procent vs. Continue reading „Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego”

Zwiększone poziomy endoteliny w osoczu u pacjentów z objawem Raynauda

Patogeneza zjawiska Raynauda jest nadal niejasna. Wiele czynników, w tym nienormalna agregacja płytek i nadwrażliwość serotoninowa, są postulowane, aby przyczynić się do patogenezy skurczu Raynauda 1, ale dokładny mechanizm pozostaje nieznany.
Endothelin, nowy peptyd pochodzący od śródbłonka o silnym i utrzymującym się działaniu zaciskającym na różne naczynia krwionośne, 2 sugeruje, że odgrywa rolę jako wazoaktywny hormon w regulacji oporu naczyniowego i dystrybucji przepływu krwi. Aby wyjaśnić, czy ludzka endotelina uczestniczy w zjawisku Raynauda, mierzyliśmy poziom endoteliny w osoczu od pacjentów z tym zaburzeniem. Zapoznano się z czternastoma pacjentami (13 kobiet i mężczyzną w wieku od 19 do 60 lat), 7 z pierwotnym fenomenem Raynauda i 7 z fenomenem Raynauda, wtórnym do twardziny układowej. Continue reading „Zwiększone poziomy endoteliny w osoczu u pacjentów z objawem Raynauda”

Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba ad 7

Wielu z nich mieszka teraz w izraelskich miastach Aszkelon i Natania. Natomiast milion Żydów sefardyjskich z Maroka jest obecnie rozproszonych w całym Izraelu. Częstość występowania choroby Creutzfeldta-Jakoba w tej dużej społeczności marokańskich Żydów nie jest wyższa niż rozpowszechnienie na całym świecie, około jednego do dwóch przypadków na milion mieszkańców. Plaga choroby Creutzfeldta-Jakoba w małej społeczności libijskich Żydów żyjących w Izraelu jest szczególnie widoczna na tym tle, teraz osiągając bezprecedensowy wskaźnik jednej nowej sprawy co drugi miesiąc w ciągu ostatnich dwóch lat. Duża grupa przypadków choroby Creutzfeldta-Jakoba w Czechosłowacji jest związana z haplotypem 200-lizynowym białka prionowo-białkowego22, ale wydaje się, że nie ma wspólnego pochodzenia pomiędzy libijskimi Żydami a Słowakami z zaburzeniem. Continue reading „Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba ad 7”

Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba ad 6

Osoby z podejrzeniem choroby Creutzfeldta-Jakoba (osoby III-9, III-13 i 111-14) były obłąkane lub leżały nieruchome przez trzy miesiące przed śmiercią. Obowiązkowi przewoźnicy w pokoleniach I, II i III zmarli w stosunkowo młodym wieku, będąc nadal narażeni na tę chorobę. Zmutowany allel był prawdopodobnie obecny w Temacie I-3 lub Temacie I-4. Ryc. 6. Continue reading „Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba ad 6”

Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad

W komitecie znajdował się także socjolog i ekonomista, każdy znający program ESRD, oraz osoby reprezentujące wewnętrzną medycynę, epidemiologię, ocenę jakości, etykę i ekonomię, które nie były bezpośrednio zaangażowane w dializę lub transplantację. Komisja przeprowadziła osiem 2- lub 3-dniowych spotkań, dwa wysłuchania publiczne i trzy warsztaty. Zlecił także zlecenie kilku grupom dyskusyjnym dla pacjentów i wielu pracom dotyczącym specjalnych tematów, ankiet i badań naukowych. Pacjenci
Kiedy uprawnienie ESRD Medicare zaczęło obowiązywać w 1973 r., Liczba kwalifikujących się beneficjentów wynosiła około 10 000, a około 3000 transplantacji wykonano w tym roku. Obecnie prawie 150 000 pacjentów poddawanych dializom lub otrzymujących przeszczepy korzysta z programu Medicare ESRD. Continue reading „Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad”

Perspektywiczna analiza 1518 Laparoskopowych Cholecystectomies – The Southern Surgeons Club ad 6

Pacjent ten zmarł z powodu początkowo zawartego pęknięcia tętniaka aorty brzusznej. Jednak bardzo niska śmiertelność może odzwierciedlać fakt, że pacjenci byli wybraną populacją poddawaną planowej operacji. Ogólna częstość urazów dróg żółciowych podczas cholecystektomii laparoskopowej w tej serii wynosiła 0,5%, a częstość występowania urazu dróg żółciowych nierozpoznanych w czasie początkowej operacji wynosiła 0,2%. Częstość występowania urazu dróg żółciowych wśród pierwszych 13 pacjentów operowanych przez każdą grupę chirurgiczną wynosiła 2,2%, a dla kolejnych pacjentów 0,1%. Dokładna częstość urazów dróg żółciowych w wyniku konwencjonalnej cholecystektomii jest niepewna, ale takie uszkodzenie prawdopodobnie występuje u 0,1 do 0,2% pacjentów.3 4 5 Dlatego współczynnik uszkodzenia dróg żółciowych podczas cholecystektomii laparoskopowej może być tylko nieznacznie wyższy niż podczas konwencjonalnej cholecystektomii. Continue reading „Perspektywiczna analiza 1518 Laparoskopowych Cholecystectomies – The Southern Surgeons Club ad 6”