Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease czesc 4

Próbki kontrolne śledziony i mięśni oceniano równolegle: żadna z nich nie zawierała PrPSc (dane nie pokazane). Pacjenci z PrPSc w śledzionie i pacjenci bez PrPSc w śledzionie nie różniły się istotnie pod względem wieku (Tabela 2). Jednak pacjenci z PrPSc tylko w śledzionie, śledzionie lub mięśniu lub oboje mieli znacznie dłuższe odstępy między wystąpieniem objawów klinicznych a śmiercią niż pacjenci bez pozasieckowego PrPSc. Pacjenci z PrPSc w mięśniach wykazywali tendencję do bycia młodszymi po śmierci niż pacjenci bez PrPSc w mięśniach (tabela 2). Żadna z podgrup nie różniła się znacznie pod względem stosunku mężczyzn do kobiet. Continue reading „Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease czesc 4”

Dieta, średnia długość życia i choroba przewlekła: badania adwentystów Dnia Siódmego i innych wegetarian

Niedawno wysłuchałem prezentacji dr. Mervyn a Hardinge a, założyciela dziekana i emerytowanego profesora w Szkole Zdrowia Publicznego Loma Linda University. Z poczuciem szczerości i humoru wymownie ocenił historię współczesnego wegetarianizmu, opowiadając o swoich doświadczeniach z tego wątłego przedmiotu, kiedy był studentem w latach czterdziestych. Przypomniał sobie incydent, który miał miejsce, gdy studiował technologię żywnościową w Massachusetts Institute of Technology: profesor nadzwyczajny spędził całą klasę na potępianiu wegetarianizmu. Profesor zamknął swoją tyradę tym, co uważał za wytrawną mądrość. Continue reading „Dieta, średnia długość życia i choroba przewlekła: badania adwentystów Dnia Siódmego i innych wegetarian”

Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego ad 7

Skumulowana częstość podwyższonych wartości aminotransferazy alaninowej u pacjentów uwzględnionych w analizie bezpieczeństwa. Ocena krwawienia z rany i pojawienia się rany nie wykazała istotnych różnic między grupą otrzymującą ximelagatran i grupą otrzymującą warfarynę (tabela 6) i nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w odniesieniu do innych działań niepożądanych. Najczęstszym powikłaniem pooperacyjnym była anemia, która wystąpiła u 8 do 10 procent pacjentów w każdej z trzech grup. Poziom aminotransferazy alaninowej był ponad trzykrotnie wyższy od górnej granicy prawidłowego zakresu u 6 pacjentów w grupie otrzymującej większą dawkę ximelagatranu, u 4 pacjentów w grupie otrzymującej niższą dawkę ximelagatranu oraz u 12 pacjentów w grupie otrzymującej warfarynę w dniu flebografii i 4, i 0 pacjentów w trzech grupach, odpowiednio, po 4 do 6 tygodni (Tabela 7). Dyskusja
Nasze wyniki pokazują, że ximelagatran podawany doustnie w dawce 36 mg dwa razy na dobę, rozpoczynającej się po operacji (średnio 20,4 godziny po zabiegu) był znacznie skuteczniejszy niż warfaryna w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego, przy bezwzględnej redukcji ryzyka wynoszącej 7,3 procent i względna redukcja ryzyka 26,4 procent. Continue reading „Porównanie Ximelagatranu z warfaryną w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po całkowitej wymianie stawu kolanowego ad 7”

Wirus Zachodniego Nilu

Artykuł Perspektywa autorstwa Morsego (wydanie z 29 maja) dotyczy transmisji wirusa Zachodniego Nilu poprzez przeszczepianie narządów i transfuzję krwi. Mniej niż procent z ponad 4000 przypadków zdiagnozowanych w 2002 roku przypisano transfuzji, z praktycznie całą resztą przypisywaną ugryzieniom komarów.2 Aby zmniejszyć niewielkie ryzyko, centra krwi we współpracy z przemysłem wdrożyły testy kwasów nukleinowych dla Zachodniego Nilu. wirusa w czerwcu i lipcu, a także zakazały setek potencjalnie zakaźnych darowizn. Trudno jest przewidzieć wpływ badania przesiewowego, ponieważ mamy ograniczone zrozumienie wrażliwości testów i ilościowego określania wiremii u osób zakażonych.
Nie zgadzamy się z sugestią, że leukoredukcję należy uznać za sposób na zmniejszenie tego ryzyka. Continue reading „Wirus Zachodniego Nilu”

Przewlekłe objawy neurologiczne boreliozy

Naszym zdaniem dane dostarczone przez Logigian i współpracowników (wydanie z 22 listopada) * nie są wystarczające, aby udowodnić, że przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego była spowodowana przez Borrelia burgdorferi. Nasza główna krytyka dotyczy interpretacji płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF): stosunku surowicy do określonych przeciwciał. Jeżeli całkowita IgG i specyficzne przeciwciała mogą być zmierzone z absolutną dokładnością, stosunek powinien wynosić dla wszystkich pacjentów bez odpowiedzi immunologicznej ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli dokładność jest mniejsza, tak jak w praktyce zawsze będzie, należy oczekiwać logarytmicznego rozkładu gaussowskiego ze średnią wartością 1. W przypadku braku normalnych wartości, wartości odcięcia powinny zostać określone na podstawie rozważań statystycznych. Continue reading „Przewlekłe objawy neurologiczne boreliozy”

Regresja choroby tętnic wieńcowych w wyniku intensywnej terapii obniżającej stężenie lipidów

W pracy Brown et al. (Wydanie 8 listopada) jest ważne. Potwierdza to wyniki wcześniejszego badania u pacjentów z hipercholesterolemią, u których wykonano pomostowanie tętnic wieńcowych i kolejno leczono podobną terapią. Ponadto oceniono także skuteczność leczenia skojarzonego lowastatyną i kolestypolem. Niacyna i lowastatyna są lekami obniżającymi stężenie lipidów o różnych mechanizmach działania, które powodują różne zmiany stężenia lipidów i lipoprotein w surowicy po leczeniu. Continue reading „Regresja choroby tętnic wieńcowych w wyniku intensywnej terapii obniżającej stężenie lipidów”

Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba czesc 4

Filtry płukano dwa razy w temperaturze pokojowej 2 x SSPE i 0,1% dodecylosiarczan sodu i przemywano dwukrotnie przy użyciu 2 x SSPE i 0,1% dodecylosiarczanu sodu przez 10 minut w temperaturze 42 ° C. Sygnał hybrydyzującej sondy wykryto na filmie rentgenowskim po jednej do dwóch godzin ekspozycji. Wyniki
Rodowe początki pacjentów
W każdym przypadku, w którym informacja o pochodzeniu przodków była dostępna, rodzina pacjenta została wyśledzona na wyspie Djerba u wybrzeży Tunezji. Dokładne historie rodzinne były czasami trudne do zdobycia; na przykład rodziny Pacjentów i 4 nie współpracowały w tym zakresie.
Kurs kliniczny
Wiek 11 pacjentów wynosił od 35 do 66 lat (średnia . Continue reading „Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba czesc 4”

Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba

Choroba CREUTZFELDT-JAKOB, przenośne zaburzenie neurodegeneracyjne ludzi, występuje na całym świecie od do 2 przypadków na milion populacji, z kilkoma wyjątkami.1, 2 Wśród Żydów libijskich występuje ponad 100 razy częściej, w tempie około przypadek na 10 000 mieszkańców (Kahana E: niepublikowane dane). Systematycznie badaliśmy pacjentów z kilku izraelskich społeczności libijskich Żydów i włoskiego libijskiego Żyda, z których każdy miał chorobę Creutzfeldta-Jakoba, próbując ustalić podstawę dla tej rozbieżności. Kulturalne lub kulinarne praktyki libijskich Żydów zostały przywołane w celu wyjaśnienia ich wysokiej częstości występowania tego zaburzenia. Ulubionym winowajcą jest lekko ugotowany owczy mózg, przysmak spożywany nie tylko przez libijskich Żydów, ale przez wszystkich śródziemnomorskich Żydów. Spożycie gałek ocznych owcy również zostało zaproponowane jako sposób transmisji.7 Transmisja poprzez konsumpcję mózgu owiec była atrakcyjną hipotezą, ponieważ rytualny kanibalizm, w tym jedzenie mózgów, uważany jest za odpowiedzialny za rozprzestrzenianie się kuru wśród Przednich ludzi Nowego Testu. Continue reading „Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba”

Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad 9

W uchwale Omnibus Budget Reconciliation Act z 1986 r. Kongres wezwał do stworzenia krajowego rejestru chorób nerkowych w końcowym stadium, w którym badano by między innymi opłacalność i medyczną skuteczność alternatywnych metod leczenia. USRDS częściowo odpowiada na to zarzut i stanowi ważny krok w kierunku potrzebnych badań epidemiologicznych. Jednak USRDS nie został jeszcze wykorzystany do powiązania danych epidemiologicznych i refundacji oraz do zaspokojenia potrzeby programu ESRD dotyczącego danych dotyczących oceny jakości i zapewnienia jakości. Komitet uważa, że należy zająć się pełnym zakresem funkcji określonych w akcie z 1986 r., W tym analizami epidemiologicznymi, analizami opłacalności, analizami śmiertelności i zachorowalności oraz opracowaniem innych wskaźników jakości. Continue reading „Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad 9”

Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad 6

Po trzecie, komisja zapoznała się z opinią HCFA, że sprawozdania o kosztach dostawców uzasadniają dalsze obniżki stawek refundacji, opinia jest mocno kwestionowana przez wielu pacjentów i dostawców, którzy uważają, że dalsze cięcia mogą w niebezpieczny sposób obniżyć jakość. Aby określić wpływ zwrotu na jakość, komisja zbadała kilka mierników jakości: śmiertelność, zachorowalność (mierzoną przez hospitalizację), czas leczenia, schematy kadrowe jednostek dializ oraz innowacje w zakresie leczenia. W ostatniej dekadzie śmiertelność zyskała wiele uwagi jako wskaźnik jakości programu ESRD. Niedostosowane współczynniki umieralności wzrosły w latach 80-tych, ale wydają się być związane ze zmieniającym się składem populacji pacjentów z ESRD – np. Więcej starszych pacjentów i pacjentów z cukrzycową chorobą nerek. Continue reading „Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad 6”