Rodzinne piersi i rak jajnika: genetyka, badania przesiewowe i zarządzanie

Eksplozja wiedzy na temat genetyki raka w ciągu ostatniej dekady doprowadziła do dostępności obfitych informacji o występowaniu mutacji powodujących raka, penetracją choroby i strategiach zmniejszania ryzyka. Zastosowanie tej informacji w praktyce klinicznej jest ogromnym wyzwaniem ze względu na brak prospektywnych, randomizowanych badań i naturalną indywidualną zmienność preferencji dotyczących sposobów zmniejszania ryzyka. Postawy pacjentów wobec badań genetycznych nad mutacjami powodującymi raka zwiększają złożoność decyzji dotyczących właściwego stosowania wyników takich testów przez lekarzy. Dopóki nie znajdziemy akceptowalnych alternatyw dla chirurgii profilaktycznej, ignorancja pozostaje błoga dla niektórych osób, które mają klinicznie znaczącą historię raka. Rodzinne piersi i rak jajnika to doskonałe wprowadzenie do genetyki raka piersi i jajnika. Continue reading „Rodzinne piersi i rak jajnika: genetyka, badania przesiewowe i zarządzanie”

Cancer Immune Therapy: Current and Future Strategies

Marzenie o wyleczeniu raka poprzez wykorzystanie naturalnej odporności cofa się przynajmniej do czasów Paula Ehrlicha, kiedy potencjał układu odpornościowego był jedynie przedmiotem spekulacji. Od tego czasu, poczyniwszy znaczne postępy w zrozumieniu molekularnych i komórkowych aspektów układu odpornościowego, zaczęliśmy spełniać to marzenie – przynajmniej dla niektórych pacjentów. Ta książka nie dotyczy jednak tych postępów klinicznych. Przeciwnie, selektywnie bada nowe podejścia komórkowe i terapeutyczne, które mogą przyczynić się do postępu klinicznego w ciągu następnych dwóch dekad. Ponieważ jednak selekcja tematów jest tak przypadkowa, w książce brakuje dominującego motywu przewodniego, który przesuwa konkretną hipotezę lub koncepcję. Continue reading „Cancer Immune Therapy: Current and Future Strategies”

Randomizowana próba endoskopowej okluzji trzustkowej u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową w populacji płodowej cd

Sterydy przedporodowe podawano w przypadku porodu przedwczesnego (jeden przypadek) lub profil płuc wskazywał niedojrzałość (siedem przypadków). Jeśli nie wystąpiła spontaniczna poród, wywołano poród. Poród był pochwy, chyba że wskazano cesarskie cięcie. Resuscytacja noworodkowa i opieka oddechowa
Wszystkie niemowlęta w obu grupach natychmiast po urodzeniu przeszły intubację i otrzymały pankuronium i środki uspokajające, gdy tylko uzyskano dostęp naczyniowy (w ciągu pięciu minut we wszystkich przypadkach). Przeprowadzono konwencjonalną mechaniczną wentylację, aby utrzymać ciśnienie cząstkowe dwutlenku węgla w tętnicach w zakresie od 45 do 60 mm Hg (permisywna hiperkapnia) i prawostronnego (preductal) nasycenia tlenem powyżej 90 procent. Continue reading „Randomizowana próba endoskopowej okluzji trzustkowej u płodu z wrodzoną przepukliną przeponową w populacji płodowej cd”

Pięcioletnia obserwacja dwustronnej stymulacji jądra podwzgórzowego w zaawansowanej chorobie Parkinsona cd

Aby uniknąć błędu typu I podczas przeprowadzania wielu analiz w czasie, wartość P wynoszącą 0,005 została uznana za wskazującą istotność statystyczną przy zastosowaniu metody korekcji Bonferroniego. W przypadku porównań post hoc danych linii bazowej z danymi w roku i w roku 5, skorzystaliśmy z testu t Studenta lub testu rangowanej liczby Wilcoxona. Wyniki
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka 49 pacjentów. Continue reading „Pięcioletnia obserwacja dwustronnej stymulacji jądra podwzgórzowego w zaawansowanej chorobie Parkinsona cd”

Walsartan, kaptopril lub oboje w zawale mięśnia sercowego powikłanym niewydolnością serca, dysfunkcją lewej komory lub obiema cd

Pojedyncza niezale.na rada monitorująca dane i bezpieczeństwo oraz instytucjonalna komisja egzaminacyjna lub komitet etyczny w ka.dym uczestniczącym ośrodku zatwierdziły protokół. Duke Clinical Research Institute i Leuven Coordinating Center przeprowadziły przetwarzanie danych i zarządzanie witryną niezależnie od sponsora. Do czasu zablokowania bazy danych jedynie karta monitorowania danych i bezpieczeństwa oraz niezależna grupa dystrybucji narkotyków zachowała kod używany do przydzielania grup do leczenia. Wszystkie analizy zostały przeprowadzone w Duke Clinical Research Institute i zostały zweryfikowane przez sponsora. Manuskrypt został przygotowany przez naukowców akademickich, którzy podjęli decyzje dotyczące publikacji i został sprawdzony przez sponsora. Continue reading „Walsartan, kaptopril lub oboje w zawale mięśnia sercowego powikłanym niewydolnością serca, dysfunkcją lewej komory lub obiema cd”

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów przez selektywne hamowanie aktywacji komórek T za pomocą białka fuzyjnego CTLA4Ig

Potrzebne są skuteczne nowe terapie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Obecne terapie są ukierunkowane na produkty aktywowanych makrofagów; jednak komórki T odgrywają również ważną rolę w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Białko fuzyjne – cytotoksyczny antygen 4-IgG1 związany z limfocytami T (CTLA4Ig) – jest pierwszym w nowej klasie leków znanych jako blokery kostymulacji oceniane pod kątem leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. CTLA4Ig wiąże się z CD80 i CD86 na komórkach prezentujących antygen, blokując sprzęganie CD28 na komórkach T i zapobiegając aktywacji komórek T. Wstępne badanie wykazało, że CTLA4Ig może być skuteczny w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Continue reading „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów przez selektywne hamowanie aktywacji komórek T za pomocą białka fuzyjnego CTLA4Ig”

Opieka na zakończenie życia i skutki żałoby dla opiekunów rodzin osób z demencją

Ponad 6 milionów dorosłych w Stanach Zjednoczonych zapewnia długoterminową, nieodpłatną opiekę osobom niepełnosprawnym w ich rodzinach.1 Ta usługa oszczędza system opieki zdrowotnej miliardy dolarów rocznie, 2, ale przychodzi za cenę wysokiego poziomu cierpienia wśród opiekunowie rodzinni, zwiększone ryzyko dla opiekunów chorób psychicznych i fizycznych oraz zwiększona śmiertelność. 4. Opiekunowie członka rodziny z demencją napotykają szczególnie stresujące wymagania ze względu na długość okresu opieki, problemy behawioralne związane z demencją, oraz skrajne upośledzenie pacjentów w końcowej fazie demencji.5 W ostatnim dziesięcioleciu intensywnie badano opiekę nad rodziną, ale z wyjątkiem kilku badań, 6 mało uwagi poświęcono wpływowi na opiekunów na zakończenie życia opiekę nad członkiem rodziny z demencją. Co więcej, badacze rzadko podążają za opiekunem przez śmierć pacjenta w celu oceny skutków żałoby7. Ponieważ śmierć większości osób w Stanach Zjednoczonych poprzedza przewlekła choroba, niepełnosprawność i rodzinne zaangażowanie w opiekę, jest to ważne w celu oceny reakcji na żałobę, gdy opieka po zakończeniu życia jest świadczona aż do śmierci pacjenta.8 Dwa główne cele naszego badania to opisanie doświadczenia opiekuńczego dużej grupy członków rodziny, którzy zapewniali opiekę domową osobom z demencją w roku poprzedzającym śmierć pacjentów oraz scharakteryzowanie charakteru krótkich w domu opiekunów. Continue reading „Opieka na zakończenie życia i skutki żałoby dla opiekunów rodzin osób z demencją”

Odpowiedzialne badania: systemowe podejście do ochrony uczestników badań

Dzisiejsze przedsiębiorstwo zajmujące się badaniami medycznymi narodziło się we wczesnych latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku z próbą streptomycyny – pierwszego badania klinicznego we współczesnym znaczeniu. Nawet pod koniec lat 70. typowe badanie zostało przeprowadzone w jednej instytucji badawczej przez jednego badacza lub niewielki zespół badaczy , zgodnie z Responsible Research. Dzisiaj jednak niektóre badania obejmują wyniki, a nawet setki ośrodków i dziesiątki tysięcy uczestników, z udziałem wielu badaczy, komisji rewizyjnych i instytucji. Zadeklarowanym celem tego raportu Instytutu Medycyny jest poprawa system ochrony [uczestników badań] jako całość, ponieważ nie przystosował się odpowiednio do ogromnego wzrostu skali i złożoności badań. Continue reading „Odpowiedzialne badania: systemowe podejście do ochrony uczestników badań”

Nauka w prywatnym interesie: czy nadużywanie zysków przyniosło zniszczone badania biomedyczne

Tytuł tej książki może odstraszyć niektórych czytelników. Nie powinni na to pozwolić. Nawet gdy zajmuje bezkompromisowe stanowisko w sprawie potrzeby rzetelności naukowej, Nauka w interesie prywatnym jest dokładnie badana i przedstawia argumenty ze wszystkich stron omawianych zagadnień. Studia przypadków rozproszone w całej książce dowodzą, że główni bohaterowie – uniwersytety, duże firmy i niektórzy akademicy – czasem ukrywają priorytety monetarne i kariery w nauce. Jednak większość stron tej książki nie jest narażona na błędy w biomedycynie, ale objaśnienia praw i przepisów regulujących współzależność między środowiskiem akademickim i przemysłem. Continue reading „Nauka w prywatnym interesie: czy nadużywanie zysków przyniosło zniszczone badania biomedyczne”

Randomizowana próba letrozolu u kobiet po menopauzie po pięciu latach terapii tamoksyfenem we wczesnym stadium raka piersi cd

Przeprowadzono badania obrazowe, aby wykluczyć przerzuty tylko u kobiet z objawami lub z nieprawidłowymi wynikami badań krwi. Kryteriami wykluczenia było równoczesne stosowanie badanych leków i historia lub obecność innego rodzaju nowotworu innego niż rak skóry lub rak in situ szyjki macicy. Jednoczesne stosowanie hormonalnej terapii zastępczej lub jednoczesne leczenie selektywnym modulatorem receptora estrogenowego było przeciwwskazane. Dozwolone było przerywane leczenie estrogenami pochwowymi.
Procedury badania
Kobiety losowo przydzielano do grup leczonych za pomocą metody minimalizacji.22 Oceniano je w ciągu jednego miesiąca, w rozmowach telefonicznych, na temat zgodności i efektów toksycznych. Continue reading „Randomizowana próba letrozolu u kobiet po menopauzie po pięciu latach terapii tamoksyfenem we wczesnym stadium raka piersi cd”