Program chorób nerek w fazie końcowej Medicare – raport Instytutu Medycyny ad 6

Po trzecie, komisja zapoznała się z opinią HCFA, że sprawozdania o kosztach dostawców uzasadniają dalsze obniżki stawek refundacji, opinia jest mocno kwestionowana przez wielu pacjentów i dostawców, którzy uważają, że dalsze cięcia mogą w niebezpieczny sposób obniżyć jakość. Aby określić wpływ zwrotu na jakość, komisja zbadała kilka mierników jakości: śmiertelność, zachorowalność (mierzoną przez hospitalizację), czas leczenia, schematy kadrowe jednostek dializ oraz innowacje w zakresie leczenia. W ostatniej dekadzie śmiertelność zyskała wiele uwagi jako wskaźnik jakości programu ESRD. Niedostosowane współczynniki umieralności wzrosły w latach 80-tych, ale wydają się być związane ze zmieniającym się składem populacji pacjentów z ESRD – np. Więcej starszych pacjentów i pacjentów z cukrzycową chorobą nerek. Gdy dane dotyczące śmiertelności są dostosowane do wieku i pierwotnej diagnozy nerkowej, wykazują stabilność w czasie. Oceniając wpływ refundacji na śmiertelność, komisja dokonała przeglądu badań (zarówno istniejących, jak i zleconych) skutków znaczącej zmiany polityki refundacyjnej wdrożonej w 1983 r., Która zmniejszyła zwrot kosztów dla wielu dostawców. Chociaż wcześniejsze badania nie wykryły żadnego wpływu na śmiertelność, sugeruje to nowe zlecone badanie, ale nie dowodzi to, że może istnieć odwrotna zależność pomiędzy zwrotem kosztów i śmiertelnością wśród jednostek dializacyjnych, na które ma wpływ obniżka stawki z 1983 r.10.
W ostatnim dziesięcioleciu czasy leczenia dializowanych pacjentów były krótsze. Naciski na zmniejszenie kosztów są prawdopodobnie jednym z wielu czynników, które doprowadziły do skrócenia czasu leczenia. Chociaż nie udowodniono odwrotnej zależności między zwrotem a śmiertelnością, stwierdzono, że krótszy czas leczenia wiąże się ze zmniejszeniem refundacji. Krótszy czas leczenia wiąże się z wyższą śmiertelnością. W ten sposób możliwe jest, choć nieudowodnione, istnienie dwuetapowej relacji między zwrotem a śmiertelnością.
Chociaż jest to przydatny i łatwy do oszacowania wynik leczenia, sama śmiertelność nie jest wystarczającym wskaźnikiem jakości. Lekarze i jednostki leczące, wobec których występują coraz ostrzejsze ograniczenia dotyczące zasobów, prawdopodobnie dostosowaliby się, jeśli to konieczne, w celu zachowania życia swoich pacjentów, nawet przy potencjalnym koszcie obniżonej jakości, co odzwierciedla zwiększona zachorowalność, nieodpowiednia dializa, zmniejszone schematy kadrowe i niższy stan zdrowia w pacjenci. Komitet dokonał przeglądu hospitalizacji jako wskaźnika zachorowalności. W niedawnym badaniu11 znaleziono pewne dowody na to, że niższe stawki refundacji za dializę wiązały się z większą częstością hospitalizacji, ale wyniki te były raczej sugestywne niż rozstrzygające. Krótszy czas leczenia, który, jak już wspomniano, koreluje ze zmniejszonym zwrotem, jest również skorelowany ze zwiększoną hospitalizacją. Istnieje zatem pośredni dowód na to, że zmniejszenie zwrotu kosztów może wiązać się z większą zachorowalnością.
Strukturalną miarą jakości jest obsada jednostki terapeutycznej. Jedno badanie12 wykazało, że jednostki otrzymujące wyższą płatność miały więcej łącznych godzin personelu na pacjenta i więcej zarejestrowanych pielęgniarek na pacjenta, podczas gdy odwrotnie było to w przypadku jednostek leczenia otrzymujących niższe płatności
[hasła pokrewne: myconolak, olx ozorków, stomatolog toruń cennik ]