Mutacja białka prionowego u libijskich Żydów z chorobą Creutzfeldta-Jakoba ad 5

Nie wykryto innych mutacji. Chociaż mutacja w kodonie 200 wyeliminowała jednoznaczne miejsce restrykcyjne BsmAl w ramce odczytu z genu białka prionowego, trawienie tym enzymem było często niekompletne, a zatem wyniki nie pozwoliły wiarygodnie zidentyfikować kodonu 200 haplotypy w próbkach ze znanymi haplotypami stwierdzonymi poprzez sekwencjonowanie DNA. W innych przypadkach, haplotypy kodonu 200 zostały określone przez hybrydyzację swoistą dla oligonukleotydu allelowego. Figura 4. Figura 4. Hybrydyzacja oligonukleotydów swoistych dla alleli. Ramka odczytu prion-białko w DNA z leukocytów krwi obwodowej została zamplifikowana w reakcji łańcuchowej polimerazy. Zenaturowane, zamplifikowane DNA unieruchomiono na nitrocelulozie i hybrydyzowano z znakowanymi radioaktywnie sondami oligonukleotydowymi kodującymi lizynę (zmutowana sonda, rzędy od A do D) lub glutaminian (sonda typu dzikiego, rzędy od E do H) w kodonie 200 białka prionowego. Próbki od normalnych pacjentów reagowały tylko z sondą typu dzikiego, podczas gdy te od pacjentów reagowały zarówno z sondą typu dzikiego jak i zmutowanymi z wyjątkiem jednej próbki (kropki C4 i G4), które reagowały tylko ze zmutowaną sondą, co sugeruje, że pacjent był homozygotyczny pod względem mutacji. Kropki C8 i G8 reprezentują Pacjenta 3 (Tabela 1); C9 i G9, pacjent 4; C11 i G11, pacjent 5; C4 i G4, pacjent 6; oraz C10 i G10, Pacjent 10. Pozostałe punkty pozytywne dla mutacji lizyny (rzędy od A do D) reprezentują członków rodziny M (ryc. 5). Zdrowych Żydów libijskich bez mutacji lizyny opisano w rozdziale Metody. Żaden DNA nie był przenoszony w pozycjach C12, D3 do D12, G12 i H3 do H12.
Wyniki analizy DNA dot blotting w próbkach od 37 osób kontrolnych i 11 pacjentów doprowadziły nas do wniosku, że substytucja liol-białko-kodon 200 lizyny występowała u każdego libijskiego Żyda z chorobą Creutzfeldta-Jakoba, ale nie u Żydów libijskich bez choroby lub marokańskiego Żyda z zaburzeniem (pacjent 12) (tabela i ryc. 4). Wszyscy chorzy oprócz jednego (pacjent 6) byli heterozygotyczni pod względem tego zastąpienia. Ten pacjent był jedynym pacjentem, o którym wiadomo, że jest homozygotą pod względem związanej z chorobą mutacji prion-białko-gen. Jej przebieg kliniczny i wiek w momencie wystąpienia objawów nie różniły się znacznie od innych pacjentów.
Rycina 5. Rycina 5. Rodowód libijskiej rodziny żydowskiej M z chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Kręgi oznaczają kobiety, kwadraty mężczyzn i symbole z przekątnymi martwych osób. Stałe symbole oznaczają osoby, u których potwierdzono chorobę Creutzfeldta-Jakoba, i wykluły symbole osób, u których podejrzewano. Na podstawie przewidywanej sekwencji aminokwasowej, a oznacza glutaminian w kodonie 200 białka prionowego i A wskazuje lizynę w kodonie 200.
Żadna z najbliższej rodziny trzech pacjentów (podmioty IV-1, V-13 i VI-9 [pacjent 5, tabela 1]) nie znała historii choroby Creutzfeldta-Jakoba ani nie zauważyła jej u innych członków rodziny. Rodzinna postać choroby stała się widoczna, gdy znalezienie haplotypów A u osobników nadal zagrożonych zaburzeniem dostarczyło informacji potrzebnych do powiązania trzech rodzin, tworząc jedną wielką rodzinę. Znany wiek po śmierci u osób z potwierdzoną chorobą wynosił 72 lata w temacie IV-1, 58 u pacjenta V-13, a 42 u pacjenta VI-9
[przypisy: galgant cena, chirurgia stomatologiczna warszawa, korona cyrkonowa ]